opracowanie Jadwiga Śmiechowska

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA POLSKIEGO
PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III D
12 lutego 2003

(czas 1 jednostka lekcyjna)

Temat: Jak w kalejdoskopie - określamy problematykę wybranych opowiadań Antoniego Czechowa.


Cele ogólne:

Cele operacyjne (w zakresie: wiedzy, umiejętności i postaw)
Uczeń:

Metody (wg W. Okonia) i formy pracy:

Pomoce dydaktyczne:

Sytuacja dydaktyczna:
Uczniowie są po lekturze opowiadania „Kameleon” i po realizacji 2 tematów lekcyjnych – Kameleonowa natura Oczumiełowa oraz Wielkie problemy w miniaturowej formie (wg scenariuszy proponowanych przez Marię Kubiczek i Barbarę Stworową w „Scenariuszach lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum”). Uczniowie podzieleni na grupy przeczytali w domu przydzielone / wylosowane 1 opowiadanie Czechowa i przygotowali streszczenie.

PRZEBIEG LEKCJIUMIEJĘTNOŚCI UCZNIA
I. ZAANGAŻOWANIE 5'
 1. Przywołanie wiadomości z ostatniej lekcji.
 2. Określenie w 1 zdaniu tematu każdego opowiadania.
 3. Stworzenie sytuacji problemowej(różnorodność tematyki opowiadań) i podanie tematu lekcji.
 4. Podanie celów lekcji i standardów egzaminacyjnych; I/1,I/2, I/7, II/1, II/2, II/6, II/7, II/9.
 • rozumie cele lekcji,
 • rozpoznaje związki celów lekcji ze standardami wymagań egzaminacyjnych,

 • określa temat opowiadania,

 

II. BADANIE I PRZEKSZTAŁCENIE 20'

 1. Wskazany przez nauczyciela uczeń (jeden z grupy)streszcza określone opowiadanie.
 2. Członkowie grupy mogą uzupełniać wypowiedź przedmówcy.
 3. Pozostali uczniowie zadają członkom grupy pytania dotyczące treści opowiadania.
 4. Wszyscy uczniowie notują na pojedynczych karteczkach (2-3 karteczki określonego koloru do jednego opowiadania) wyrażenia określające problematykę utworu.
 • streszcza ustnie opowiadanie,
 • słucha,
 • uzupełnia wypowiedź przedmówcy,
 • słucha i zadaje pytania,
 • określa krótko problematykę utworu,
 • notuje zwięźle,
III. PREZENTACJA 15'

 1. Dyskusja animowana: uczniowie podchodzą do tablicy i przyklejają przy odpowiednim tytule karteczki określające problematykę utworu. Uzasadniają swoje zdanie. Uzupełniają wypowiedzi przedmówców.
 • uczestniczy w dyskusji animowanej,
 • komentuje problematykę utworu,
 • nawiązuje do wypowiedzi przedmówcy,
V REFLEKSJA 5’

 1. Które problemy zaprezentowane w opowia- daniach możesz odnieść do współczesnego świata?
 2. Jakie postawy bohaterów obserwowane również współcześnie budzą Twoją dezaprobatę? Dlaczego?
 • wyciąga wnioski, uogólnia,
 • dostrzega uniwersalność doświadczeń ludzkich,
 • dostrzega ponadczasowy charakter utworów Czechowa,
PRACA DOMOWA ( do wyboru)

 1. Zredaguj w 7-10 zdaniach portret współczesnego „człowieka w futerale”.
 2. Zredaguj krótki artykuł do gazetki szkolnej zw. z problemem naruszania czyjejś godności.
 3. Zredaguj przemówienie, w którym poruszysz wybrany problem i zaproponujesz sposób jego rozwiązania.
 • redaguje kilkuzdaniowy opis na określony temat,
 • redaguje artykuł do gazetki szkolnej,
 • redaguje przemówienie z uwzględnieniem określonej sytuacji komunikacyjnej.